برای چه کسی خدمات عرضه مینماییم

فراهم کننده گان خدمات حقوقی

به شبکه ما که از وجوه فدرال تمویل می گردد،برای بدست آوردن منابع و فرصت های آموزشی و همچنان تماس با سایر فراهم کنندگان خدمات حقوقی بپیوندید.

بیشتر بخوانید

افغان های تازه وارد

برای خدمات حقوقی رایگان که توسط ارایه دهندگان مجرب فراهم می گردد، درخواست دهید و به معلومات ترجمه شده در باره موضوعات حقوقی مهاجرت دسترسی حاصل نمایید.

بیشتر بخوانید

ما کی هستیم

ده ها هزار افغان که درجریان پروسه تخلیه وارد ایالات متحده شده اند حالا به دنبال کسب پناهندگی می باشند. عده ی زیادی از افغان های تازه وارد، بشمول افغان های دارنده وضعیت پرول بشردوستانه، برای به دست آوردن اقامت دایمی در اینجا با چالش های پیچیده حقوقی مهاجرتی روبرو هستند.

ایلسا - (ILSAA) با ارایه دسترسی رایگان به خدمات حقوقی به افغان های واجد شرایط کمک می کند تا با طرز کار سیستم حقوقی مهاجرت ایالات متحده آشنایی حاصل نمایند. ما همچنان به منظور خدمت رسانی بهتر به افغان های واجد شرایط، فرصت های آموزشی، منابع، فرصت های آشنایی با همقطاران و همکاری دوامدار برای فراهم کنندگان خدمات حقوقی در سراسر ایالات متحده را فراهم می سازیم.

پروژه ایلسا - (ILSAA) توسط دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR) - تمویل و از جانب کمیته ایالات متحده برای پناهندگان و مهاجرین (USCRI) - تطبیق میگردد.