ما کی هستیم

سفر یک افغان که دارای پرول بشردوستانه میباشد یا خانواده ای که به دنبال پناهندگی در ایالات متحده میباشند، می تواند پیچیده باشد. روبرو شدن با سیستم حقوقی مهاجرت ایالات متحده، بدون حمایت کافی حقوقی می تواند چالش برانگیز باشد. ما برای کمک اینجا هستیم!

خدمات حقوقی مهاجرت برای افغان های تازه وارد ایلسا- (Immigration Legal Services for Afghan Arrivals - ILSAA) خدمات حقوقی مهاجرت را بدون هیچ هزینه‌ای برای افغان‌های واجد شرایط در سراسر کشور ارائه می دهد و به ایجاد ظرفیت ارائه دهندگان خدمات حقوقی مهاجرت برای مشارکت در این خدمات کمک می نماید.

در دسمبر سال 2022، اداره اسکان مجدد پناهندگان (ORR) نزدیک به 35 میلیون دالر به کمیته ایالات متحده برای مهاجرین و پناهندگان (USCRI) برای ارائه خدمات حقوقی مستقیم به افغان‌هایی که دارای پرول بشردوستانه هستند، اعطا کرد. این کمک مالی امکان ارائه خدمات در عرصه های مختلف به ده ها هزار افغان در سراسر کشور را فراهم میکند.

در باره ایلسا- (ILSAA) بشتر بدانید

ویدیویی را در باره ایلسا - (ILSAA) تماشا کنید

خدمات ما

خدمات حقوقی مهاجرت رایگان

ایلسا - (ILSAA) خدماتی را به افغان های واجد شرایط در حمایت از مسیرهای اقامت دایم، دستیابی به وضعیت حفاظت شده موقت (TPS)، یکجا سازی مجدد خانواده و موارد دیگر ارائه می دهد. افغان های واجد شرایط شامل افغانهای دارای پرول بشردوستانه ، اطفال بدون سرپرست افغان و سایر افرادی که دارای وضعیت واجد شرایط مطابق با پالیسی نامه 22-01 ORR می باشند.

A black outlined graphic of a court house with a legal scale in front of it

شبکه ارا ئه دهندگان خدمات حقوقی

اعضای شبکه ارائه دهندگان خدمات حقوقی ایلسا - (ILSAA) می توانند دسترسی به آموزش فردی، منابع و فعالیت های مشارکتی داشته باشند. ارائه دهندگان همچنان می توانند به مراکز مجازی گروه همتا و رویدادهای زنده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و منابع، دسترسی داشته باشند. این مرکز، همتایان مجرب را برای تبادل راه حل ها و بهبود عملکرد در زمان مناسب به هم وصل می کند. علاوه بر این، شرکت کنندگان می توانند از طریق برنامه های آموزشی و آموزش های الکترونیکی، به شیوه آموزش تجربی برای ایجاد دانش و مهارت، دسترسی داشته باشند.

A black outlined illustration of a legal document with a seal

موسسات همکار ملی

ما به مشارکت های استراتژیک خود که همسویی تلاش های ملی را برای تقویت خدمات حقوقی مهاجرت برای افغان‌های تازه وارد تقویت می کند، ارزش قائل هستیم. از طریق همکاری‌ های ما، دسترسی به منابع و تبلیغات متقابل، تبادل دانش، بهترین روش‌ها و برنامه ‌ریزی رویدادها برای افغان های واجد شرایط و ارائه دهندگان خدمات حقوقی را افزایش می‌دهیم. علاوه بر این، ایلسا - (ILSAA) روابطی را با سازمان‌ های محلی ایجاد می ‌کند تا فرصت‌ های برای دسترسی به افغان های واجد شرایط و ارائه دهندگان خدمات حقوقی به منظور ارائه خدمات در سراسر ایالات متحده را فراهم کند.